SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2.  Campania se va  derula  conform  prevederilor  prezentului  regulament  (denumit  in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe www.bienplus.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

 

 1. a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut,  prevazuta,  controlata  ori  depasita  de  catre  acestia,  si  care  conduce  la neindeplinirea,  indeplinirea  necorespunzatoare  ori  la  intarzierea  executarii  prevederilor  prezentului Regulament.

 

 1. b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie, prin completarea cerintei prevazute la art. 4.1 din Regulament, ce presupune sa dea Like paginii de Facebook BienPlus & Bien Dormir si tag la 2 prieteni;

 

     Conditii de participare :

Pentru a  participa  la Campanie,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei;
 • sa respecte prevederile prezentului Regulament;

 

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea  folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

 

 1. c) Sa dea Like paginii de Facebook BienPlus & Bien Dormir si tag la 2 prieteni;

 

 1. d) « Premiu » – castigul oferit prin extragere Random.org.

 

In cadrul campaniei vor fi acordate in total 10 premii in ordinea extragerii celor 10 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va consta intr-o cutie de BienPlus Energy Stick, o cutie de BienPlus Energie si o cutie de BienPlus Antistres. Valoarea totala a fiecarui premiu este de 57 RON. Valoarea totala a premiilor acordate va fi de 570 RON.

Valoarea premiilor nu include TVA.

 

 1. e) “Random”sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de 22 ianuarie 2021 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

 

 1. f) „Regulament” – reprezinta  prezentul  document  organizatoric  al   Campaniei,  inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania are loc in perioada 13-20 ianuarie 2021

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism:

 • sa dea Like paginii de Facebook BienPlus & Bien Dormir si tag la 2 prieteni;

 

Extragerea va avea loc la data de 22 ianuarie 2021 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 10 castigatori, precum si alte 10 rezerve.

 

Anuntarea castigatorilor va fi facuta pe pagina de facebook a Organizatorului «BienPlus & Biendormir» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la numarul telefon inscris in formularul de inscriere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament.

 

Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe pagina de facebook a Organizatorului «BienPlus & Biendormir».

 

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

 

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

 

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

 

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

 

 

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.

 

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe pagina de facebook a Organizatorului «BienPlus & Biendormir» si pe contul de Instagram @bienpls.biendormir.

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare,  obligandu-se  totodata  sa  faca  publica  hotararea  sa  in  acest  sens  prin afisarea pe pagina de facebook a Organizatorului «BienPlus & Biendormir» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

 

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate  de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre  Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email.

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Localitate si Judet;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Numar de telefon.

Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al castigatorului de a beneficia de premiu.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

 • Furnizori de servicii de curierat;
 • Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

 • Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant
 • Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi, Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail [email protected]

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

 

SECTIUNEA 8: LITIGII

 

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor  fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile  implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

 

9.1. In  cazul  aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a)  din  prezentul Regulament,  daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului,  Organizatorul  va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care  aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

 

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

 

SECTIUNEA 10: DIVERSE

 

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie.

 

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca  datele  lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

 

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

 

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

 

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa [email protected] sau la adresa punctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Cand vine vorba despre stres, toata lumea isi da cu presupusul – de la cat de comun este pana la cat de periculos este. Hai sa lamurim lucrurile:

Cat de rau poate fi? Cuvantul stres apare mai in toate conversatiile zilnice, desi poate deveni o grava problema de sanatate – iar oamenii sunt mai stresati decat cred. Anul trecut, un sondaj facut de Asociatia Americana de Psihologie a scos la iveala faptul ca, desi nivelurile de stres nu s-au schimbat semnificativ in ultimii ani, americanii sunt mai stresati. Iar jumatate dintre cei care au raspuns la sondaj au recunoscut ca au nevoie de ajutor.

Daca il ignori, va disparea! Este una dintre cele mai comune abordari. Ce trebuie constientizat este faptul ca stresul este periculos pentru corp si pentru starea de bine. Stresul te expune la probleme cardiace si digestive, la insomnii, la probleme cu greutatea, la tulburari de dispozitie.

Cu vointa, vei depasi momentul stresant. De cate ori i-ai auzit pe cei din jur spunand: „A, dar depaseste odata momentul” sau „Gata! Revino-ti!”. Doar ca stresul nu este ceva peste care poti trece peste. Oamenii au nevoie de mecanisme de adaptare si de schimbari in viata de zi cu zi pentru a face fata stresului.

Stresul e doar in capul tau! O alta prejudecata in privinta stresului e legata de faptul ca ar afecta doar starea de bine. Stresul este legat de sanatatea mintala prin doua cai importante: poate agrava problemele mintale existente si poate fi cauzat de probleme mintale, ca anxietatea sau depresia. Oricum, stresul are impact si asupra sanatatii fizice, desi multi dintre noi nu asociem afectiuni ca dureria in gat, tiuitul in urechi, ameteala, durerea de muschi, balonarea, durerea de cap sau tremuratul cu stresul.

Stresul este acelasi pentru toata lumea! Ca orice problema mintala, nu exista „o marime universala pentru toata lumea”. Stresul este unic pentru fiecare in parte, din acest motiv sunt si atat de variate manifestarile fizice. Fie ca te stresezi din motive financiare, din cauza carierei, a relatiei sau daca sa inviti prieteni la cina sau nu, declansatorii stresului sunt unici pentru tine. Din acest motiv si reactionam diferit. Unii au reactii emotionale, altii fizice si sunt altii la care reactia este combinata.

Stresul este motivant! Cercetatorii au demonstrat ca cea mai buna motivatie este imboldul interior, nu cel extern. Stresul este motivant pe termen scurt. A-ti fixa tinte, a-ti da seama cum sa depasesti diferite obstacole si a te stradui sa te depasesti sunt lucruri stimulante, dar nu sunt acelasi lucru cu stresul. Daca cunosti pe cineva care a izbandit sub presiune, considera a avut succes in ciuda stresului si nu datorita lui.

Stresul iti face bine! Daca putin stres in anumite situatii poate fi benefic, cum ar fi emotiile dinaintea unei prezentari, a unui discurs, care ajuta persoana in cauza sa fie atenta si sa se simta energizata, este periculos sa pui intr-o lumina pozitiva toate tipurile de stres. Cand stresul ajunge sa-ti afecteze sanatatea in general, activitatea la locul de munca, interactiunea cu familia, este cazul sa ceri ajutor. Daca stresul este constant si se prelungeste, devine cronic.

Stresul este inevitabil! Viata vine cu portii inevitabile de stres, dar n-ar trebui sa ajungem sa ne stresam doar pentru ca suntem in viata.  Cand esti constient care iti sunt factorii de stres, poti sa-ti faci planuri si sa-ti iei masuri de protectie impotriva stresului.

Stresul este o alegere! Cateodata alegerile pe care le facem pot aduce putin stres in viata noastra, dar este periculos sa credem ca stresul este o alegere. Poate tie iti este de ajuns sa-ti spui sa nu te stresezi, in timp ce altcineva se streseaza indiferent de incurajarile pe care le primeste.

Ritmul cotidian actual in mod cert s-a schimbat. Asteptarile sunt altele, cerintele din ce in ce mai multe si mai complicate, stresul este desigur la cote maxime si linistea ta e pe cale de disparitie.

Dar nu trebuie sa privesti aceste lucruri ca pe o apocalipsa. Sunt lucruri firesti, lumea se schimba, evolueaza, la fel si tu.

Adaptabilitatea si deschiderea sunt doua mijloace esentiale care te pot ajuta sa supravietuiesti si sa iei lucrurile ca atare.

In plus, emotiile joaca un rol decisiv. A avea capacitatea sa-ti gestionezi emotiile, sa-ti controlezi reactiile impulsive si sa nu reactionezi in functie de emotii, inseamna sa detii controlul asupra propriei vieti si sa faci fata provocarilor de zi cu zi.

Cand vorbim de stres, durere, tensiune nervoasa si energie vorbim de fapt despre emotii.

Ce sunt emotiile?

☑️Emotiile sunt stari psihologice complexe care sunt simtite ca schimbari fizice si fiziologice ce influenteaza gandirea si comportamentul.

☑️Cu alte cuvinte, o emotie poate determina un comportament. Actionand sub impulsul unei emotii, de cele mai multe ori comportamentul nu este cel adecvat.

☑️De aceea, e important sa-ti recunosti emotiile, sa le accepti, iar in momentul in care le intalnesti intr-o situatie, incearca sa-ti creezi un mecanism prin care sa le tii sub control, sa le controlezi tu pe ele, nu ele pe tine.

☑️Sigur ca exista si stimulente care te pot ajuta sa detii controlul asupra propriilor emotii. Fie ca vorbim de suplimente alimentare, lectura sau o discutie cu un terapeut, partea cea mai importanta in acest proces iti revine tie. Vointa, capacitatea si puterea de a actiona si a aplica ce inveti reprezinta cheia succesului.

Gama Bien Plus poate fi prietenul tau in acest proces.

💯De ce? Sunt produse 100% naturale care vin in sprijinul tau, oferindu-ti o stare de calm, relaxare, te sprijina sa scapi de stres si sa ai energie.

✌️Fie ca vorbim de Bien Plus Calm si relaxare, Bien Plus Energie, Bien Plus Antistres, Bien Plus Dureri Menstruale toate iti ofera sprijinul sa depasesti situatia dificila in care te afli.

💪Dar trebuie sa tii cont ca aceste produse te ajuta doar daca depui si tu un minim efort sa faci lucrurile despre care am amintit mai sus.

Poti comanda produsele noastre de aici.

❗Aminteste-ti: traieste in prezent, e tot ce ai mai valoros. Restul, vin de la sine daca le ajuti si te ajuti.

Tot mai mulți oameni sunt afectați de stres. Ceea ce la o primă vedere pare a fi un moft, poate duce chiar la deces. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în următorii cinci ani, stresul va deveni a doua cauză a mortalității în lume. Unul din patru oameni va suferi în timpul vieții de oo formă mai ușoară sau mai severă de depresie. Important este că stresul reprezintă o afecțiune ce poate fi tratată și chiar prevenită.

Efectele stresului asupra organismului sunt ușor de recunoascut. Astfel, cere ajutorul dacă:

 • Ești irascibil, agitat, treci extrem de ușor de la o stare de spirit la alta;
 • Îți scade stima de sine;
 • Plângi fără motiv sau pentru situații care nu ar trebui să te afecteze prea mult;
 • Nu reușești să te relaxezi și de regulă te copleșesc mai toate situațiile:
 • Te simți singur, abandonat;
 • Preferi să te izolezi de ceilalți, eviți pe cât posibil alte persoane;
 • Te simți lipsit de forță, concentrare, încredere;
 • Ai dureri de cap, stomac sau dureri musculare, tulburări de tranzit intestinal, insomnii;
 • Ai dureri în piept și palpitații fără a avea un istoric medical cu patologie cardiacă;
 • Răcești des;
 • Te confrunți cu disfuncții ale libidoului sau ale erecției;
 • Situațiile extreme îți provoacă transpirații, senzație de mâini reci, gură uscată și dificultăți la înghițire.

BienPlus Antistres și stresul nu mai prezintă nici o problemă

Produs 100% natural, BienPlus Antistres vine în ajutorul persoanelor cu epuizare nervoasă, oboseală cronică, stări depresive.

Extractul de rhodiola (Rhodiola rosea) și extractul de melisă reduc efectele nocive ale stresului asupra inimii și sistemului nervos și induc optimismul și buna dispoziție.

BienPlus Antistres nu produce somnolență nu produce dependență și nu crește pofta de mâncare.

Poți comanda produsele noastre de aici.

 

Îți mai aduci aminte când știai pe de rost numerele de telefon ale colegilor de clasă, zilele de naștere ale verișorilor și chiar adese? Ce ți s-a întâmplat între timp? Cum se face că nu mai reușești să reții nimc? Că uiți de la mână până la gură? Noroc cu tehnologia modernă că poate memora toate informațiile de care ai nevoie.

În ziua de astăzi este foarte important să fii activ și rapid, să dispui de o gamă mare de informații și ce ajutor mai bun ai putea avea decât o memorie excelentă și iute. Cu ajutorul anumitor trucuri vei putea să te descurci mult mai bine și să ai parte de remarci deosebite în toate aspectele vieții tale.

Memorează în fiecare zi ceva. În drum spre muncă, când stai la semafor încearcă să te uiți atent în jur și la următorul semafor să încerci să îți amințești ceva din ce ai văzut mai devreme. Fie că e culoarea mașinii din stânga sau dreapta, un număr de înmatriculare, orice detaliu mic la care de obicei nu acorzi atenție. Ia o carte de poezii și încearcă să reții o strofă pe zi. Repetă de câte ori ai puțin timp liber fie o poezie, fie o adresă unde trebuie să ajungi. Chiar dacă pare banal, acest exercițiu te va ajuta ca pe termen lung să poți să dispui de o memorie mult mai bună. De asemenea fă-ți o listă de cumpărături și uită-te la ea câteva minute bune apoi las-o acasă și pe drum încearcă să o vizualizezi și să te concentrezi asupra ei. Nu începe cu liste mari.

Folosește ambele mâini. Spălatul pe dinți, una dintre activitățile zilnice te poate ajuta să îți dezvolți memoria, folosește de fiecare dată cealaltă mână. La fel procedează cu orice altă activitate. Indiferent că ești stângaci sau dreptaci, concentrează-te, deși nu este ușor , în timp acest mic truc îți va fi super folositor.

De asemenea poți încerca să scrii cu cealaltă mână, chiar dacă pare dificil, exersează și vei vedea cum îți va fi mult mai ușor să găsești soluții pe parcursul zilei.

Fii atent la detaliile din filme. Nu este o glumă, este un truc extrem de bun. Alege orice fel de film, urmărește-l și apoi încearcă să îți amintești toată acțiunea în maxim 20 de secunde în mintea ta. Încearcă să îl povestești și altcuiva și să menții firul acțiunii concentrându-te pe micile detalii. Același lucru poți să îl faci și cu o carte, închide ochii și vizualizează fila citită. Vei vedea că în cel mai scurt timp îți va fi mult mai ușor să ții minte tot ce ai de făcut în ziua respectivă fără să mai fii nevoit să notezi.

Ai grijă la suplimentele alimentare! Nu evita să ai mici gustări sănătoase pe parcursul zilei, și poți opta pentru semințe, nuci, miere, pește. Acestea te ajută să stai departe de tentațiile nesănătoase și în același timp îți vor oferi acizii grași esențiali pentru o memorie excelentă. Consumă cât mai multe legume și fructe, în special cele cu o cantitate mare de antioxidanți cum ar fi fructele de pădure, avocado.

Cât mai multă mișcare. Da, sportul este sănătate curată, măcar 30 de minute în fiecare zi, sau seara în drum spre casă este necesar pentru a te deconecta după o zi grea. Cu cât vei inspira mai mult aer proapăt cu atât mai oxigenat va fi creierul tău, fluxul sangvin se va îmbunătăți considerabil iar memoria va fi la cote maxime.

BienPlus Energie – Dai click pe energie

Produs 100% natural, concentrat, BienPlus Energie vine în ajutorul persoanelor suprasolicitate psihic și intelectual, persoanelor cu deficiențe de memorie sau elevilor și studenților în perioada examenelor.

BienPlus Energie reduce oboseala și crește rezistența la efort fizic și intelectual; crește tonusul general al organismului, reduce efectele nocive ale stresului asupra sistemului nervos și nu crește pofta de mâncare.

Poți comanda produsele noastre de aici.

Nu trebuie să-ți povestească nimeni despre stres. Ești chiar expert în domeniu. Ai tot timpul dureri de cap sau probleme digestive, iar părul pare să fi avut vremuri mult mai bune.

Stresul este însă unul dintre procesele naturale ale corpului. Când avem o afecțiune externă, stresul generează un răspuns de apărare, care poate fi fiziologic sau psihologic.

Aceste simptome provin din instinctul uman pentru supraviețuire, care implică și organe precum inima sau creierul. Dar stresul poate deveni o problemă când simptomele sunt recurente. Din acest motiv, stresul a devenit astăzi un stil de viață, iar simptomele sunt pur și simplu ignorate, el devenind astfel o tulburare cronică pentru un număr tot mai mare de oameni.

Așadar, este esențial să cunoști simptomele stresului și să identifici răspunsurile organismului.

Durerea de cap. Persoanele care exprimentează zilnic durere de cap se confruntă cu stres. Starea emoțională a unei persoane determină contractarea vaselor de sânge, scăderea fluxului sangvin către creier și creșterea tensiunii. De fapt, atunci când acest lucru se întâmplă regulat, poate fi însoțită de sensibilitate la lumină, iritabilitate și probleme cu vederea.

Probleme digestive. Tulburările digestive sunt adesea ignorate atunci când vine vorba de stres. La urma urmei, majoritatea oamenilor le asociază cu probleme de stomac sau obiceiuri alimentare nesănătoase. În realitate, aceste două probleme au o legătură strânsă: sistemul digestiv are o legătură puternică cu neurotransmițătorii creierului. Producția excesivă de hormon de stres (cortizol) crește producția de secreții acide și cauzează probleme ca arsuri stomacale, indigestie și dureri abdominale recurente, ceea ce duce la greață și vărsături.

Pierderea excesivă a părului. Este normal să pierzi o anumită cantitate de păr în fiecare zi. Ca rezultat al stresului, cu toate acestea, s-ar putea să observi că numărul de fire de păr pierdute este mult mai mare. Modificările hormonale declanșate de stres pot afecta circulația în interiorul scalpului. În timp ce anumite produse sunt destinate combaterii problemei numite cădere de păr, ar trebui să încerci să menții sub control stresul, apoi să vezi rezultatele.

Durere de spate (zona inferioară). Durerea de spate care se dezvoltă în zona inferioară este un simptom comun la persoanele a căror activitate sau stil de viață le cere să stea mai mult timp în același loc. Durerea este produsă de tensiunea musculară și circulația sangvină deficitară. Stresul poate fi una dintre cauzele care stau la baza durerii de spate, deoarece accentuează durerea și rigiditatea.

Lipsa sau creșterea poftei de mâncare. Există oameni care nu pot mânca nimic când sunt stresate, în timp ce alții cred că prin mâncare se pot relaxa. Modificările acestea rezultă dintr-un dezechilibru al sistemului nervos, care este provocat de acea parte a creierului care răspunde de foame. Este esențial să acorzi atenție acestor modificări care pot provoca creștere sau scădere în greutate.

BienPlus Antistres și stresul nu mai prezintă nici o problemă

Produs 100% natural, BienPlus Antistres vine în ajutorul persoanelor cu epuizare nervoasă, oboseală cronică, stări depresive.

Extractul de rhodiola (Rhodiola rosea) și extractul de melisă reduc efectele nocive ale stresului asupra inimii și sistemului nervos și induc optimismul și buna dispoziție.

BienPlus Antistres nu produce somnolență nu produce dependență și nu crește pofta de mâncare.

Poti comanda produsele noastre de aici.

Studiile sunt foarte clare: a te menţine hidratat este unul dintre cele mai sănătoase obiceiuri. Iată cum corpul şi mintea ta funcţionează mai bine atunci când bei apă, conform rd.com.

1. Nivelul de energie. „Apa este o necesitate pentru bunăstarea organismului la nivel celular”, afirmă Ronald Navarro, medic ortoped şi chirurg în medicină sportivă la Institutul Kaiser Permanente South Bay Medical Center din Harbor City, California. Fiecare celulă conţine apă şi se hrăneşte cu apă. Atunci când suntem deshidratați membranele celulare devin mai puţin permeabile, împiedicând fluxul hormonilor şi a substanţelor nutritive ce previn producerea toxinelor ce cauzează leziuni la nivel celular. De aceea, atunci când suntem deshidratați avem mai puţină energie şi intervine senzaţia de oboseală, conform unui studiu publicat în revista Nutrition Review.

2. Memoria. Creierul nostru depinde de hidratare pentru a da cel mai bun randament. Toate sinapsele şi neuronii necesită un nivel corespunzător de apă pentru a funcţiona corect. Unul dintre cei mai buni indicatori ai declinului memoriei şi performanţei mentale este nivelul de hidratare, arată un studiu de specialitate publicat în revista „The European Journal of Clinical Nutrition”.

3. Atenţia. Aşa cum se întâmplă şi în cazul privării de somn sau a unei alimentaţii nesănătoase, deshidratarea poate declanşa o serie de reacţii în organismul, chiar şi la nivelul creierului. Chiar şi cea mai ușoară formă de deshidratare afectează modul în care creierul procesează informaţia, precum şi capacitatea de concentrare, conform unei cercetări publicate în jurnalul de specialitate „Nutrients”.

4. Puterea. Dacă vi s-a întâmplat să vă simţiţi rău în timpul unui antrenament, una dintre posibilele cauze este deshidratarea. Cercetările sugerează că până şi o scădere de numai 2% a nivelului optim de hidratare poate provoca scăderi semnificative ale forţei şi motivaţiei, ce cresc senzaţia de oboseală. Atunci când alimentăm organismul cu necesarul de apă, muşchii noştri devin mai relaxaţi, iar energia şi performanţa sportivă sporesc, este de părere dr. Navarro.

5. Pierderea în greutate. De multe ori confundăm senzaţia de foame cu setea şi riscăm să ne supraalimentăm. „O hidratare adecvată a organismului poate suprima apetitul şi ajută, astfel, la scăderea în greutate şi la un control optim al greutăţii”, notează dr. Navarro.

6. Digestia. Mişcările peristaltice (mişcări prin care esofagul, stomacul şi intestinele se contractă, favorizând deglutiția şi apoi digestia) sunt un bun indicator al nivelului de bunăstare al organismului. De multe ori balonările sau crampele sunt semnul lipsei de hidratare adecvată. „Oamenii care beau suficientă apă au mişcare intestinală normală. Durerile ce apar la nivelul stomacului şi constipaţia sunt semne că organismul nostru nu primeşte destul de multă apă”, afirmă dr. Navarro.

7. Sănătatea tenului. Pielea este alcătuită din 30% apă, motiv pentru care are nevoie de o hidratare optimă pentru a produce noi celule şi a avea un aspect sănătos.

8. Caloriile. Majoritatea oamenilor caută întotdeauna modalităţi noi de a îşi reduce aportul zilnic de calorii. Un studiu efectuat pe 18 mii de adulţi de la Universitatea din Illinois constată că atunci când oamenii îşi măresc aportul zilnic de apă cu unul şi până la trei pahare de apă în plus fără de cantitatea pe care obişnuiesc să o consume în mod normal, aceştia reuşesc să consume cu până la 205 calorii mai puţin în fiecare zi. „Consumul de apă înaintea şi în timpul mesei poate scădea apetitul şi duce, astfel, la pierderea în greutatea. De asemenea, alegerea alimentelor cu un conţinut ridicat de apă poate ajuta organismul să îşi obţină cantitatea necesară de apă”, conform lui Dennis Cardone, profesor de medicină sportivă în cadrul institutului NYU Langone Orthopedics.

9. Temperatura corpului. „Atunci când facem mişcare corpul încearcă să îşi păstreze o temperatură normală prin intermediul transpiraţiei. În timp ce transpirăm pierdem fluidele corporale necesare şi, dacă nu ne hidratăm, riscăm să ne creştem temperatura corpului şi să declanşăm mici leziuni termice. De asemenea, o bună hidratare poate preîntâmpina accidentul vascular cerebral”, declara dr. Navarro.

10. Buna dispoziţie. Chiar şi o scădere de numai 2% a nivelului optim de hidratare poate să producă schimbări ale stării de spirit, conform cercetătorilor de la Universitatea din Connecticut. Un studiu de specialitate arată că o hidratare necorespunzătoare poate declanşa dureri de cap, senzaţia de oboseală şi indispoziţie.

În plin secol al vitezei, cercetătorii insistă să nu renunţăm la pix şi la hârtie atunci când ne luăm notiţe pentru că doar aşa ne îmbunătăţim abilităţile de citit, de memorat, coordonarea mâna-ochi şi gândirea critică.

Moda de a-ţi lua notiţe la cursuri direct pe laptop sau pe alt dispozitiv asemănător a început să apară şi în universităţile din România. Deseori, profesorii sunt îngrijoraţi pentru că laptopurile pot distrage atenţia (Facebook-ul fiind doar „la un click distanţă”), dar chiar şi în cazul studenţilor serioşi, redactarea notiţelor pe calculator prezintă un alt set de probleme.

În 2008, profesorul Kevin Yamamoto de la South Texas College of Law a publicat un raport în Journal of Legal Education care susţinea interzicerea laptopurilor în clasa, scrie Curiosity. Cercetarea a arătat că studenţii care luau notiţe în mod tradiţional au avut în general rezultate mai bune la examene decât cei care utilizau alte metode de scris mai moderne. De asemenea, studenţii care au rămas la pix şi hârtie erau capabili să urmărească mai bine cursurile, să fie mai implicaţi în discuţii şi nu se bazau atât de mult pe notiţe, comparativ cu colegii care foloseau laptopul. În propria sa clasă, interzicerea laptopurilor a schimbat complet dinamica, rezultând în discuţii care au ajutat la clarificarea conceptelor care altfel ar fi fost rămase nedezbătute.

În 2014, un studiu al cercetătorilor Pam Mueller şi Daniel Oppenheimer, publicat în Psychological Science, a arătat că studenţii care iau notiţe pe laptopuri se descurcă mai greu la întrebările conceptuale – care necesită o cunoaştere de profunzime a unui subiect – decât cei care scriu de mână.

De asemenea, conform psihologului Victoria L. Dunckley, studenţii care îşi scriu notiţele de mână îşi îmbunătăţesc abilităţile de citit, de memorat, coordonarea mână-ochi şi gândirea critică.

Majoritatea oamenilor pot lua notiţe mai repede pe laptop decât pe foaie, deci cum scrisul electronic poate fi mai rău când vine vorba de învăţat? Experţii consideră chiar acest avantaj al vitezei ca fiind vinovat. Mueller şi Oppenheimer precizează în studiul lor că cei care iau notiţe pe laptop au tendinţa de a transcrie cursurile ad-literăm, în loc să proceseze informaţia şi să o restructureze în propriile cuvinte. Atunci când scrii de mână, trebuie să alegi informaţia importantă. În acest mod, procesezi deja informaţia înainte să o pui pe hârtie.

Bien Plus Energie, pentru momentele de maximă concentrare
Produs natural, fără coloranţi, aromatizanţi, conservanţi sau îndulcitori sintetici, Bien Plus Energie conţine combinaţia perfectă de guarana, rhodiola, ginkgo biloba şi vitamina B6 ce îmbunătăţeşte funcţiile mentale, combate oboseala şi creşte rezistenţa la efort, reduce efectele nocive ale stresului asupra sistemului nervos, creşte tonusul general al organismului şi nu produce poftă de mâncare.

Guarana. Îmbunătăţeşte memoria – studiile au demonstrat că guarana îmbunătăţeşte memoria cu 32% de la prima administrare – şi concentrarea, combate stresul şi activează sistemul nervos. Este un foarte bun energizant, îmbunătăţeşte randamentul fizic şi psihic şi ajută la refacerea rapidă după efort sau boală.

Rhodiola. Este un adaptogen puternic datorită capacităţii sale de a creşte rezistenţa la factorii de stres. Îmbunătăţeşte munca intelectuală, memoria şi starea psihică.

Ginkgo biloba. Cercetările moderne au arătat că este un excelent stimulent cerebral, îmbunătăţind în scurt timp microcirculația sangvină de la nivelul creierului şi de aceea se recomandă în special pentru maladiile asociate cu scăderea fluxului de sânge din creier. Datorită proprietăţilor antioxidante puternice, Ginkgo biloba contracarează acţiunea radicalilor liberi care distrug celulele cerebrale.

Vitamina B6. Optimizează transmisia nervoasă. Are rol antistres şi în sinteza neurotransmiţătorilor.

Nu crezi despre ţine că eşti o persoană multitasking? Te sperie doar gândul că ai putea fi nevoit/ă la un moment dat să faci 2-3 lucruri o dată? Linişteşte-te şi doar gândeşte-te cum îţi arată ritualul de dimineaţă la cafea: îţi verifici mail-ul, îţi verifici activitatea de pe reţelele sociale, răsfoieşti presa, iar printre picături îţi sorbi cafeaua şi îţi creionezi lista cu lucruri „urgent de făcut” pentru ziua de muncă ce stă să înceapă.

Ei bine, asta înseamnă multitasking: desfăşurarea a cât mai multor activităţi în paralel, uneori foarte diferite între ele. Este realitatea de fiecare zi a celor mai mulţi dintre noi. Apărut ca o soluţie la provocarea de a face faţă unei fişe a postului din ce în ce mai complexe, multitasking-ul nu mai este doar un rău necesar, ci a devenit o calitate „la modă” de trecut în CV.

Totuşi, dacă stăm să analizăm lucrurile cu atenţie, ceea ce noi numim multitasking nu presupune a face mai multe lucruri simultan, ci a trece foarte repede de la o acţiune la alta. De fiecare dată când începem o acţiune în timp ce realizăm deja o alta, creierul nostru o pune pe pauză pe prima şi trece la a două, uneori într-o fracţiune de secundă. Timpul necesar tranziţiei de la o activitate la alta depinde în principiu de caracterul de noutate al acţiunilor pe care vrem să le desfăşurăm în paralel şi de gradul de similaritate între acestea.

Studiul realizat de Kelvin Lui şi Alan Wong de la Universitatea Chineza din Hong Kong a concluzionat faptul că cei care folosesc în mod frecvent diferite tipuri de mass-media în acelaşi timp, par să fie mai receptivi la integrarea informaţiilor din mai multe simţuri atunci când li se cere să efectueze o anumită sarcină. Autorii postulează faptul că acest rezultat se poate datora experienţei subiecţilor de răspândire a atenţiei asupra diferitelor surse de informaţii din mass-media, deci practic, a multitaskingului!

Avantaje
Matematic vorbind, capacitatea de a rezolva mai multe probleme în acelaşi timp creşte numărul de probleme rezolvate într-o zi obişnuită de lucru. Aşadar, cifrele ar indica faptul că un angajat care are abilitatea de realiza mai multe acţiuni în paralel este unul foarte valoros.

Un alt beneficiu al multitasking-ului ar putea fi faptul că te obişnuieşti cu distragerile. Că, prin exerciţiu, înveţi să treci rapid de la un registru al discursului la altul, de la un rol la altul şi, mai ales, să nu te laşi copleşit de „gălăgia” propriilor gânduri.

În plus, se spune că atunci când treci de la o sarcină de lucru la alta şi iar înapoi, îţi creezi o atmosferă mai dinamică, în care sunt şanse foarte mici să te plictiseşti.

Limitări
În tabăra celor care nu susţin multitasking-ul, unul dintre riscurile cele mai des invocate atunci când se analizează relaţia dintre capacitatea de multitasking şi productivitate este scăderea atenţiei. Persoanele care realizează mai multe acţiuni în paralel au un nivel de concentrare mult mai scăzut decât cei care realizează fiecare acţiune separat.

Tot legat de problema deficitului de atenţie, un alt efect negativ al multitasking-ului este calitatea scăzută a acţiunilor pe care le realizăm în paralel. Micile erori de fiecare zi – atunci când apeşi „Send” înainte să termini un e-mail, sau când pui o adresa în Cc în loc de Bcc – sunt puse pe seama faptului că, suprasolicitându-ne creierul să treacă de la o acţiune la alta, de la un rol la altul, îl obosim şi nu mai dăm randament.

În plus, unele studii arată că timpul cumulat petrecut pe fiecare acţiune în parte este mai mare decât acela de care ar fi fost nevoie să le realizăm de la început la sfârşit, pe fiecare în parte.

Cum te ajută Bien Plus Energie
Produs natural, fără coloranţi, aromatizanţi, conservanţi sau îndulcitori sintetici, Bien Plus Energie conţine combinaţia perfectă de guarana, rhodiola, Ginkgo biloba şi vitamina B6 ce îmbunătăţeşte funcţiile mentale, combate oboseala şi creşte rezistenţa la efort, reduce efectele nocive ale stresului asupra sistemului nervos, creşte tonusul general al organismului şi nu produce poftă de mâncare.

Guarana. Îmbunătăţeşte memoria – studiile au demonstrat că guarana îmbunătăţeşte memoria cu 32% de la prima administrare – şi concentrarea, combate stresul şi activează sistemul nervos. Este un foarte bun energizant, îmbunătăţeşte randamentul fizic şi psihic şi ajută la refacerea rapidă după efort sau boală.

Rhodiola. Este un adaptogen puternic datorită capacităţii sale de a creşte rezistenţa la factorii de stres. Îmbunătăţeşte munca intelectuală, memoria şi starea psihică.

Ginkgo biloba. Cercetările moderne au arătat că este un excelent stimulent cerebral, îmbunătăţind în scurt timp microcirculația sangvină de la nivelul creierului şi de aceea se recomandă în special pentru maladiile asociate cu scăderea fluxului de sânge din creier. Datorită proprietăţilor antioxidante puternice, Ginkgo biloba contracarează acţiunea radicalilor liberi care distrug celulele cerebrale.

Vitamina B6. Optimizează transmisia nervoasă. Are rol antistres şi în sinteza neurotransmiţătorilor.

 

Ai auzit deseori, fie din partea părinţilor, fie a profesorilor, expresia „pune-ţi mintea la contribuţie”. Ei bine, pentru a avea o minte cât mai activă, trebuie să o antrenezi zilnic. Iată câteva idei care te vor ajută să îţi menţii creierul în formă:

1. Propune-ţi să înveţi ceva nou în fiecare zi. Fie că alegi să citeşti o carte sau articole pe internet, important este să afli informaţii noi în fiecare zi. Astfel, creierul tău va primi „combustibilul” de care are nevoie pentru a funcţiona corespunzător.
2. Schimbă ceasul de la o mâna la cealaltă. Eşti obişnuit să porţi ceasul la mâna stânga, iar atunci când te uiţi să vezi cât e ora o faci din reflex. Schimbându-l, îţi vei determina creierul să gândească înainte de a procesa şi executa.
3. Foloseşte o hartă atunci când porneşti la drum. Astfel, vei fi nevoit să cauţi detalii şi să ceri informaţii.
4. Alege din când în când un alt traseu pentru a ajunge la serviciu.
5. Învaţă o nouă limbă. Aceasta este probabil una dintre cele mai eficiente metode prin care îţi poţi menţine creierul în formă.
6. Joacă jocuri pentru memorie.